Death Tower Climbing ไต่ยอดหอคอยมรณะ
ข่าววันที่  : Wenesday 5 Oct, 2016 14:39  
 
 
          องค์กร Destroso กลับมารุกราน Amped Town อีกครั้งผ่านทางหอคอยมรณะ Death Tower ที่ดูไม่มีพิษภัยมานาน กับเหล่าลูกน้องของ Dangerous Bob ที่ขนกองทัพมาเป็นจำนวนมากจนงานนี้ต้องขอกำลังจากเหล่าผู้กล้าช่วยกันขับไล่องค์กรชั่วร้ายออกไปให้ได้!
รายละเอียด : ดรอปส่วนผสมพิเศษจากการเล่น Challenge Death Tower และเพิ่มของรางวัลอื่นๆ พิเศษเมื่อผ่านด่านในระยะเวลากิจกรรม
ระยะเวลากิจกรรม : 6 – 20 ตุลาคม 2559 (ก่อนเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
 
ของรางวัลเมื่อเล่นจบ
Brick Stone x1
Thunder Energy x1
Death Tower Card x1 (Thunder Atk+15% MP+10)
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Gold Hammer x3
Bronze Hammer x3
Heal Bottle x2
MP Heal Bottle x2
Robo dx x2
Robo dxb x2
Deck Brush x2
500 G
 
 
สูตรผสม ของรางวัล
Checker Crown + Brick Stone x10 + Thunder Energy x3 + 3,500 A Arcana XVI
Brick Stone x3 + Thunder Energy x1 + 12,000 A Arcana XVI